privacyverklaring

Privacyverklaring

Gymsport vzw hecht belang aan uw privacy.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze sporters van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de geldende wettelijke bepalingen.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Gymsport vzw wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Tim Peeters (voorzitter) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gymsport vzw (p/a Tim Peeters, voorzitter)
de Fraulalaan 15, 2520 Oelegem
0494/22 37 24
eb.tropsmyg@mit

Verwerkers

De gegevens worden tevens verwerkt door volgende personen: de voorzitter, het secretariaat ledenadministratie en de penningmeester.

Persoonsgegevens die Gymsport vzw verwerkt

Gymsport vzw verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen die zich inschrijven voor één of meerdere sporttakken die worden aangeboden en van de personen die zich de voorgaande sportseizoenen hebben ingeschreven.  Het betreft dus persoonsgegevens van zowel huidige als voormalige leden.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Het doel en de grondslag op basis waarvan Gymsport vzw persoonsgegevens verwerkt

Gymsport vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De eigen inschrijvingsadministratie;
  • Het aangeven van alle individuele leden bij de verzekering;
  • Verspreiden van de aan onze activiteiten gerelateerde informatie;
  • Het opgeven van ledenaantallen met vermelding van geslacht, geboortejaar en woonplaats bij de gemeente met het oog op het verkrijgen van subsidies;
  • Desgevallend het inschrijven van leden bij andere sportfederaties.

LEVEREN VAN DIENSTEN

Gymsport vzw verzamelt persoonsgegevens om haar sportaanbod aan u te kunnen aanbieden en voor een vlotte verwerking van uw vragen, het voeren van correspondentie of om er voor te kunnen zorgen dat alle leden aangesloten zijn bij de desbetreffende verzekering.

Zo verzamelt Gymsport vzw identificatiegegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening- en rijksregister-nummer.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede werking van onze vereniging.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Gymsport vzw verwerkt persoonsgegevens teneinde onze boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Gymsport vzw, met name de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de sporttakken waarvoor u bent ingeschreven en anderzijds tot de noodzaak voor de aangifte van alle leden bij de verzekering.

ONDERHOUD KLANTENRELATIE – DIRECT MARKETING

Indien u lid bent, kan Gymsport vzw uw contactgegevens gebruiken om te informeren naar de werking van onze vereniging en het eventueel aanbieden van nieuwe sporten waarvan wij denken dat er interesse voor is.  Het versturen van dit soort van mailings naar onze leden behoort tot ons gerechtvaardigd belang.  Het is zowel in uw als in ons belang dat onze leden op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

Delen van de gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens, indien nodig om u in te schrijven bij de verzekering of om subsidies te kunnen bekomen voor onze werking.

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die Gymsport vzw verwerkt.

HET RECHT OP TOEGANG

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen aangaande de verwerkte persoonsgegevens en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die Gymsport vzw over u bewaart.

HET RECHT OP VERBETERING

U heeft het recht om uw  persoonsgegevens te laten bijwerken of eventueel foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.

HET RECHT OP VERWIJDERING EN BEPERKING

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten eventueel niet geleverd kunnen worden.

U kan ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

HET RECHT VAN BEZWAAR

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.

U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

RECHT VAN ONVERDRAAGBAARHEID

U beschikt over het  recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te laten overdragen.

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
eb.noissimmocycavirp@noissimmoc

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot Gymsport vzw, de Fraulalaan 15, 2520 Oelegem, eb.tropsmyg@mit. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Termijn van bewaring van uw gegevens

Uw gegevens bekomen via het contact-/inschrijvingsformulier van onze website worden opgeslagen voor het lopende sportseizoen.

Uw gegevens bekomen bij uw inschrijving, worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de goede werking van onze vereniging.

Algemeen gezien bewaart Gymsport vzw uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Gymsport vzw neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de leden meegedeelde gegevens te waarborgen. De leden erkennen echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De leden erkennen en aanvaarden derhalve dat de schade die een lid zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Gymsport vzw kan verhaald worden.

Cookies

Gymsport vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het voor Gymsport vzw mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor meer informatie kan u het cookiebeleid raadplegen.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.